Algemene Voorwaarden

COLLECTIEF.coop erkende cv    -   btw: BE 0668.948.424

zetel: Draaitopstraat 1, 9940 Evergem      RPR: Gent, afdeling Gent      IBAN: BE13 0969 3126 0039

 

ALGEMENE VERKOOP- & FACTUURVOORWAARDEN COLLECTIEF.coop cv

van toepassing vanaf 1 oktober 2023

 

0. In onderstaande tekst wordt voor de onderneming COLLECTIEF.coop cv (668.948.424) steeds de wettelijk toegestane verkorte benaming COLLECTIEF gebruikt.

 

Bestellen, afnemen en leveren van goederen, diensten of overeenkomsten

 1. Bij het plaatsen van een bestelling (1) geeft de koper of afnemer zijn akkoord dat op de bestelling of de verkoop enkel dealgemene factuurvoorwaarden van COLLECTIEF van toepassing zijn. Het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een overeenkomst met COLLECTIEF betekent eveneens het akkoord van de koper/afnemer met de inhoud van de algemene verkoop- & factuurvoorwaarden COLLECTIEF .
 2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging (via brief, mail, online inschrijving, e.a…) door COLLECTIEF. Een begin van uitvoering (zoals o.m. het toesturen van de bestelbon, aanvaarden lidmaatschap, ondertekenen overeenkomst, …) geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 3. Elke vraag tot annulering van een bestelling, door de koper/afnemer/lid e.a., dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door COLLECTIE. In geval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling. Deze schadevergoeding is niet van toepassing op annulering van de inschrijvingen bij diensten van COLLECTIEF (lidgelden en administratievergoedingen CASE en/of YOU-P) binnen de 10 dagen na datum inschrijving (online).
 4. Indien tijdens een online verkoop of online inschrijving een technisch probleem opduikt dat niet te wijten is aan een fout van COLLECTIEF, dan wordt dit beschouwd als een geval van overmacht, waarvoor in voorkomend geval geen schadevergoeding kan worden toegekend aan de koper.
 5. De termijnen voor levering van goederen of diensten worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling/dienstverlening e.a. kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Verzendingskosten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 7. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na levering en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht bevatten.
 8. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 15 dagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van COLLECTIEF tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met mogelijke kosten en interesten.
 10. Het risico gaat over op het moment dat de goederen geleverd zijn.
 11. De koper zal COLLECTIEF verwittigen indien de nog niet volledig betaalde goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal COLLECTIEF op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

   

  Betaling van facturen

 12. De facturen van COLLECTIEF zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 13. Bij niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van een factuur krijgt de koper (klant) achtereenvolgens een herinnering en een ingebrekestelling. Naar aanleiding van een 1e herinneringsschrijven zal COLELCTIEF geen extra kosten in rekening brengen.

  Bij elke volgende herinnering wordt altijd een cumulatieve administratieve kost van 7,5 euro aangerekend.

  Bij de aangetekende ingebrekestelling wordt de volledige openstaande schuld van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar en een forfaitair schadebeding van:

 • 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

     14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar de maatschappelijke zetel van COLLECTIEF is gevestigd. Hierbij is het Belgisch recht van toepassing.

 

 

(1)  Met ‘bestelling’ bedoelen we zowel (1) de aankoop van een product/artikel, (2) de financiële verplichtingen die verbonden zijn aan een met COLLECTIEF afgesloten overeenkomst en (3) elke aanvraag tot gebruik van of het gebruik van diensten die door COLLECTIEF aangeboden worden en waarvoor een bijdrage verschuldigd is (vb. lidgeld, administratievergoeding, ….)

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten