Algemene voorwaarden en regels YOU-P

 

 

 

 

YOU-P (gebruiks)voorwaarden                        versie2: deze vervangt de versie van 01/09/2020 en is geldig vanaf 01/01/2022 tot volgende versie[1]

 

 

 

Algemene Voorwaarden YOU-P voordeelplatform  &  YOU-P account

De Algemene Voorwaarden van het YOU-P voordeelplatform en de You-P Account (hierna: "You-P Voorwaarden") regelen de relatie tussen de gebruiker van het YOU-P Platform (= YOU-P gebruiker) en COLLECTIEF.coop cv. Door de aanmelding op en het verdere gebruik van het YOU-P Platform aanvaardt de YOU-P gebruiker dat onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Indien de YOU-P gebruiker niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen hieronder vermeld, is een verder gebruik van het YOU-P-platform niet meer mogelijk. Een Onderneming die aangesloten is bij COLLECTIEF.coop of You-P (= You-P member) kan ter duiding, aanvulling en/of specificering van onderstaande bepalingen, afspraken maken met de YOU-P gebruiker die beperkingen stellen aan de mogelijkheden en dienstverlening die het YOU-P Platform aan hem/haar biedt. De YOU-P gebruiker dient deze afspraken na te leven bij het gebruik van het YOU-P Platform. YOU-P waakt erover dat deze beperkingen de dienstverlening niet geheel uithollen en zal de YOU-P member daarover in voorkomend geval aanspreken, maar kan hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. Evenmin draagt YOU-P de verantwoordelijkheid voor de correcte en duidelijke communicatie van deze afspraken aan de YOU-P gebruiker vermits deze verantwoordelijkheid bij de YOU-P member ligt.

 

 

Identiteit beheerder YOU-P Platform

 

COLLECTIEF.coop cv   

met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem - btw  BE 0668.948.424

Collectief.coop cv biedt ondersteunende diensten aan voor de bij haar aangesloten ondernemingen uit de ruime sociale sector in Vlaanderen en Brussel. Zo wordt o.m. een dienst aangeboden met aankoopvoordelen voor bedrijven (=CASE) en een dienst voor aankoopvoordelen voor personeelsleden (=YOU-P).

contact

COLLECTIEF.coop cv en de dienst YOU-P zijn bereikbaar op +32 (0)9 397 01 00, per e-mail via info@you-p.be of per post op de administratieve zetel van Collectief.coop cv te 9940 Evergem, Draaitopstraat 1.

 

 

Definities

 

YOU-P Platform

De digitale omgeving waarop YOU-P gebruikers op basis van en kaderend binnen de overeenkomst gesloten tussen YOU-P en de YOU-P member waartoe de YOU-P gebruikers behoren, goederen of diensten kunnen aankopen van de Partners van YOU-P.

YOU-P member (ook soms ‘YOU-P lid’ genoemd  -  ook soms ‘werkgever van de YOU-P gebruiker’ genoemd)

De YOU-P member is iedere wederpartij van YOU-P die handelt in zijn hoedanigheid van onderneming, zelfstandige, onderwijsinstelling, openbare instelling of vereniging en aan zijn werknemers en/of vrijwilligers en/of bestuurders en/of leden van zijn bestuursorganen (=YOU-P gebruikers) toegang biedt tot het YOU-P Platform om goederen of diensten van de Partners van YOU-P aan te kopen.

De YOU-P member is aangesloten bij Collectief.coop cv als aandeelhouder of als toegetreden lid.

YOU-P gebruiker

De YOU-P gebruiker is een natuurlijke persoon die handelt in de hoedanigheid van consument. De

YOU-P gebruiker krijgt toegang tot het YOU-P Platform in het kader van en binnen de grenzen van de overeenkomst die een YOU-P member heeft gesloten met Collectief.coop en de dienst YOU-P.

De You-P gebruiker is personeelslid en/of directielid en/of vrijwilliger en/of bestuurder en/of lid van de algemene vergadering van een YOU-P member.

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Partner

De Partner is iedere wederpartij van YOU-P die goederen of diensten aanbiedt op het YOU-P Platform en met wie de YOU-P gebruiker de koop/reservatieovereenkomst sluit. Als Partner worden eveneens beschouwd de ondernemingen, handelaars, producenten, instellingen of andere aanbieders waarmee een partner van YOU-P afspraken heeft gemaakt om op het voordeelplatform van deze partner (verder ‘externe partner’ genoemd) hun goederen of diensten aan te bieden en waarmee de YOU-P gebruiker eveneens koop/reservatieovereenkomsten kan afsluiten.

 

 

Doel en dienstverlening

 

1. Doel van deze Algemene Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de YOU-P gebruiker de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij het gebruik van het YOU-P Platform.

 

2. Dienstverlening:

YOU-P biedt via het YOU-P platform 2 formules aan:

1.  formule ‘YOU-P’: voordeelaanbiedingen via de eigen Collectief.coop dienst YOU-P

2.   formule ‘EXTERNE PARTNER’: voordeelaanbiedingen die beschikbaar zijn op de externe voordeelplatformen van externe partners.

 

Afhankelijk van de contractuele afspraken tussen de YOU-P member en YOU-P zal de YOU-P gebruiker toegang worden verschaft tot één of meerdere van deze formules. In elk van deze 2 formules kan de YOU-P gebruiker (die toegang heeft) artikelen bestellen en/of vouchers bestellen en/of tickets-plaatsen reserveren die aangeboden worden door de Partners of Externe Partners van YOU-P, naargelang de mogelijkheden die werden afgesproken tussen YOU-P en de YOU-P member.

 

 

Aankoopproces & aansprakelijkheid

 

3. Aankooprelatie & Aansprakelijkheid: De You-P gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor elke aankoop, bestelling of reservatie die hij/zij doet via het You-P Platform bij een Partner of Externe Partner.

Het volledige aankoop- of reserveringsproces (o.a. productinformatie, offerte, bestelling, levering, bedenktijd, omruilen, verkoopovereenkomst, garantie, schade, facturatie, betaling, waarborg, aansprakelijkheid,  …) is een proces dat uitsluitend, rechtstreeks en volledig gebeurt tussen de YOU-P gebruiker en de Partner en/of Externe Partner. In dit proces zijn noch Collectief.coop cv (YOU-P dienst) noch de You-P member betrokken en kunnen zij hierin niet aangesproken noch aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Aanmaak en gebruik van het YOU-P Profiel

 

4. Registratie als YOU-P gebruiker: De registratie als YOU-P gebruiker op het YOU-P Platform is geheel vrijblijvend en kosteloos voor de YOU-P gebruiker. Door de registratie vindt de creatie van een strikt persoonlijk YOU-P Profiel plaats voor de YOU-P gebruiker. Er kan slechts één profiel per YOU-P gebruiker worden aangemaakt. De registratie gebeurt steeds online en na een voorafgaande mededeling door de YOU-P member over de samenwerking met YOU-P. De duur van de overeenkomst tussen YOU-P en de YOU-P gebruiker die tot stand komt via een correcte en aanvaarde registratie kan de duur van de overeenkomst die YOU-P met de YOU-P member heeft gesloten nooit overstijgen. De YOU-P member brengt de YOU-P gebruiker ervan op de hoogte hoe lang hij/zij (behoudens voortijdige stopzetting) gebruik kan maken van het profiel. De YOU-P member en YOU-P bepalen welke vorm van registratie openstaat voor de YOU-P gebruiker. Standaard gebeurt de registratie via de formule ‘zelfregistratie’, maar er kunnen ook andere en afwijkende registratievormen worden afgesproken tussen de You-P member en You-P.

 

Zelfregistratie: De YOU-P gebruiker ontvangt van de YOU-P member waarmee hij/zij is verbonden een bericht (e-mail, nieuwsbrief, affiche, personeelsblad,  …) met informatie over de manier waarop hij/zij zichzelf toegang kan verschaffen tot het YOU-P Platform. Na het volgen van alle instructies is de registratie voorlopig afgerond en heeft de YOU-P gebruiker een login en paswoord waarmee hij/zij toegang heeft tot het YOU-P platform.

 

5. Gebruik van het YOU-P Platform: De YOU-P gebruiker maakt een profiel aan dat niet kan worden ingezet voor aankopen of reservaties bij de Partners in het kader van handels- en/of beroepsdoeleinden; of voor aankopen of reservaties waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij met die doeleinden zijn gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aankoop of reservatie van producten waarin de YOU-P gebruiker handel drijft of die normaal bestemd zijn voor de uitoefening van zijn economische activiteit. De YOU-P gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van zijn/haar YOU-P Profiel. Hij/zij zal YOU-P en de Partners met wie hij/zij contracteerde integraal vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het geven van verkeerde of onvolledige gegevens bij de aanvraag of het beheer van het YOU-P-profiel of een verkeerd gebruik van het YOU-P Profiel.

 

6. Stopzetting van het YOU-P Profiel door de YOU-P gebruiker: De YOU-P gebruiker heeft het recht te allen tijde kosteloos en zonder enige motivering zijn/haar YOU-P Profiel te verwijderen. Dit kan door schriftelijke kennisgeving (mail, gewone brief) aan Collectief.coop (YOU-P). Als datum van stopzetting geldt in dat geval de datum van ontvangst van de kennisgeving door YOU-P. Het stopzetten van het YOU-P Profiel impliceert dat er niet langer gebruik kan worden gemaakt van het YOU-P Platform en de voordelen die daaraan zijn gekoppeld.

 

7. Misbruik: Elk vermoeden van misbruik van het YOU-P Profiel dient onmiddellijk door de YOU-P gebruiker te worden gemeld aan YOU-P. YOU-P kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van het YOU-P Profiel. YOU-P kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de YOU-P gebruiker als gevolg van blokkering of soortgelijke situaties naar aanleiding van vastgesteld misbruik, geen of slechts gedeeltelijk een bepaald voordeel kan genieten.

 

8. Stopzetting van het YOU-P Profiel door YOU-P of door de YOU-P member: YOU-P en/of de YOU-P member heeft te allen tijde het recht om de werking van een YOU-P Profiel stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan de YOU-P gebruiker. Dit is het onder meer het geval wanneer sprake is van (een vermoeden van) misbruik, frauduleus handelen of ander ongeoorloofd gebruik van het betreffende YOU-P Profiel of in geval de YOU-P gebruiker geen deel meer uitmaakt van de YOU-P member als personeelslid,  directielid, bestuurder, lid algemene vergadering of vrijwilliger.

In geval het misbruik, frauduleus handelen of ander ongeoorloofd gebruik van het betreffende YOU-P Profiel effectief kan vastgesteld en aangetoond worden, dan heeft YOU-P ook het recht in naam en voor rekening van de Partner verstrekte voordelen terug te vorderen, onverminderd elk ander recht waarover zij zou beschikken op basis van deze Voorwaarden of de wet.

 

Blokkering door YOU-P al dan niet op vraag van de YOU-P member is eveneens mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving aan de YOU-P gebruiker wanneer het nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor de vrijwaring van de financiële belangen van YOU-P, haar YOU-P members of Partners.

 

De stopzetting van het YOU-P Profiel door YOU-P of de YOU-P member kan in geen geval aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding ten voordele van de YOU-P gebruiker. Het opzettelijk of onopzettelijk doorgeven van de YOU-P gebruikersnaam en het paswoord (de login) alsook van de promocodes of andere rechten die exclusief worden voorbehouden aan de YOU-P gebruikers van het YOU-P Platform, is verboden en kan leiden tot de schrapping van het YOU-P Profiel. Eventuele schade die voortvloeit uit een opzettelijk doorgeven van het voorgaande of het doorgeven wegens grove nalatigheid, kan verhaald worden op de YOU-P gebruiker.

 

 

Slotbepalingen

 

9. Websitegebruik: De YOU-P gebruiker is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee YOU-P zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de YOU-P gebruiker bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De YOU-P gebruiker aanvaardt dat YOU-P niet aansprakelijk is voor enige schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. YOU-P kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op het YOU-P Platform houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de YOU-P gebruiker om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn/haar  apparatuur.

 

10. Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden: Indien een bepaling uit de YOU-P Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden YOU-P Platform als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die het oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat YOU-P nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. YOU-P behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Bij elke aanmelding op het You-P platform zal steeds gevraagd worden aan de YOU-P gebruiker om te bevestigen dat hij/zij de Algemene Voorwaarden YOU-P Platform heeft kunnen lezen en ook aanvaardt.

 

11. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van de in deze YOU-P Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de YOU-P gebruiker. De bescherming van de persoonsgegevens van de YOU-P gebruiker is uitermate belangrijk voor YOU-P. YOU-P maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de YOU-P gebruiker te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. YOU-P verwerkt de persoonsgegevens van de YOU-P gebruiker voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring YOU-P. De Privacyverklaring is online te raadplegen en kan via mail worden opgevraagd bij Collectief.coop cv. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De YOU-P gebruiker verbindt zich ertoe om Collectief.coop (YOU-P) tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres en identificatie (vb. in geval van beëindiging van de tewerkstelling of het bestuursmandaat bij de YOU-P member). De You-P gebruiker zal, na het aanmelden op You-P met zijn/haar login, steeds zijn/haar opgeslagen gegevens kunnen raadplegen en aanpassen.

 [1] De laatste versie van de YOU-P voorwaarden is voor elke YOU-P member steeds beschikbaar op de website www.collectief.coop (rubriek: >You-P) en voor de YOU-P gebruikers op de website www.you-p.be

 
Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten